Текущо изпълнявани проекти

[/userfiles/files/programa-head.jpg]
СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ В КАСКАДА ООД”

ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020, ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия” ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО БЕНЕФИЦИЕНТ „КАСКАДА“ ООД

От 18.08.2017 г. „КАСКАДА“ ООД започна изпълнението на проект „УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ В КАСКАДА ООД” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-0259-C01 по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия”.

Проектът ще се осъществи в с. Царацово, област Пловдив, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Планираната продължителност е 18 месеца, а стойността на целия проект е в размер 2 486 500.00 лв., като безвъзмездната помощ е в размер на 1 500 000.00 лв., 60.33% от допустимите разходи по проекта.
Общата цел на проект „УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ В КАСКАДА ООД” е свързана с повишаване конкурентоспособността и постигане на устойчив растеж на КАСКАДА ООД чрез насърчаване изпълнението на конкретни мерки за подобряване на енергийната ефективност в предприятието и въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт. Поставените специфични цели при изпълнението на проекта са свързани с внедряването на съвременни технологии и ново оборудване за подобряване на енергийната ефективност и въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт в съответствие с международния стандарт ISO 50001 за системи за управление на енергията.

Всички доставки по проекта ще бъдат извършени съгласно принципа за добро стопанско управление, действащата нормативна рамка и изискванията на процедурата BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия” и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.