Текущо изпълнявани проекти

[/userfiles/files/programa-head.jpg]

НОВИНА: Процедура за избор на доставчици по проект „ДОСТАВКА НА ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ”

Във връзка с проект „УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ В КАСКАДА ООД”, изпълняван по ДБФП № BG16RFOP002-3.001-0259-C01/18.08.2017 г., по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., бенефициентът КАСКАДА ООД открива Процедура за избор на изпълнител с предмет: „ДОСТАВКА НА ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ”.

Дата на публикуване на настоящата покана: 26.02.2018 г.
Срок за подаване на оферти: 06.03.2018 г. (Ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата)
Тръжна документация


___________________________________________

ПОКАНА
за участие в информационно събитие по проект „УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ В КАСКАДА ООД”


Уважаеми журналисти, приятели и партньори,
КАСКАДА ООД има удоволствието да Ви покани на информационно събитие, което ще се проведе на 12 януари 2018 г., петък, от 13:00 часа в сградата на КАСКАДА ООД - с. Царацово, ул. "Извън регулация" 7, заседателна зала.
Събитието се провежда в рамките на проект „УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ В КАСКАДА ООД”, съфинансиран по договор за безвъзмездна помощ BG16RFOP002-3.001-0259-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“.

Прочетете повече в официалната ни покана, като моля да потвърдите участието си.
ЗА КОНТАКТ И ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА ПРИСЪСТВИЕ:
Радостина Николова - Управител на "Каскада" ООД
ул. "Извън регулация" № 7,
с. Царацово, България
Tel.: + 359 32 634 851, Fax: + 359 32 634 897
E-mail: nikolova@kaskada-bg.com
Web: www.kaskada-bg.com


​Благодарим Ви предварително!​

НОВИНА: Процедура за избор на доставчици по проект „УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ В КАСКАДА ООД”

Във връзка с проект „УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ В КАСКАДА ООД”, изпълняван по ДБФП № BG16RFOP002-3.001-0259-C01/18.08.2017 г., по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., бенефициентът КАСКАДА ООД открива Процедура за избор на изпълнител с предмет: "ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБОРУДВАНЕ".

Дата на публикуване на настоящата покана: 03.01.2018 г.
Срок за подаване на оферти: 11.01.2018 г., 23:59 ч.
Тръжна документация
03_ALL_publichna pokana_KASKADA.pdf
_______________

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ В КАСКАДА ООД”

ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020, ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия” ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО БЕНЕФИЦИЕНТ „КАСКАДА“ ООД

От 18.08.2017 г. „КАСКАДА“ ООД започна изпълнението на проект „УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ В КАСКАДА ООД” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-0259-C01 по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия”.

Проектът ще се осъществи в с. Царацово, област Пловдив, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Планираната продължителност е 18 месеца, а стойността на целия проект е в размер 2 486 500.00 лв., като безвъзмездната помощ е в размер на 1 500 000.00 лв., 60.33% от допустимите разходи по проекта.
Общата цел на проект „УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ В КАСКАДА ООД” е свързана с повишаване конкурентоспособността и постигане на устойчив растеж на КАСКАДА ООД чрез насърчаване изпълнението на конкретни мерки за подобряване на енергийната ефективност в предприятието и въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт. Поставените специфични цели при изпълнението на проекта са свързани с внедряването на съвременни технологии и ново оборудване за подобряване на енергийната ефективност и въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт в съответствие с международния стандарт ISO 50001 за системи за управление на енергията.

Всички доставки по проекта ще бъдат извършени съгласно принципа за добро стопанско управление, действащата нормативна рамка и изискванията на процедурата BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия” и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.