ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020

[/userfiles/files/programa-head.jpg]

ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ

„УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ В КАСКАДА ООД“
по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“.

    През февруари 2019г. приключи изпълнението на проект „УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ В КАСКАДА ООД” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-0259-C01 по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия”.
Проектът  се осъществи в с. Царацово, област Пловдив, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Целта  на проект „УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ В КАСКАДА ООД” е постигната и с изпълнението на проекта  се повиши конкурентоспособността, както и се осигури устойчив растеж на КАСКАДА ООД, чрез  конкретни мерки които подобриха  енергийната ефективност в предприятието. Въведена бе и сертифицирана система за енергиен мениджмънт, в съответствие с международния стандарт ISO 50001 за системи за управление на енергията.

___________________________________________

ПОКАНА за участие в заключителна пресконференция по проект „УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ В КАСКАДА ООД”
„КАСКАДА“ ООД – бенефициент по проекта има удоволствието да Ви покани
на Заключителна пресконференция, която ще се проведе на :
14.01.2019 г. от 14:00
часа в сградата на „Каскада“ ООД – с. Царацово, ул. „Извън регулация” № 7,
заседателна зала, в рамките на проект „УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ В
КАСКАДА ООД”, съфинансиран по договор за безвъзмездна помощ BG16RFOP002-
3.001-0259-С01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“.
По време на пресконференцията ще бъдат представени целите на проекта,
резултатите от изпълнението на проектните дейности по закупуване на
технологично оборудване чрез изпълнението на конкретни мерки за подобряване на енергийната ефективност в предприятието и въвеждане и сертифициране на
система за енергиен мениджмънт, разходите по проекта и размерът на
безвъзмездната помощ.
___________________________________________


ПОКАНА
за участие в пресконференция по проект „УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ В КАСКАДА ООД”


Уважаеми журналисти, приятели и партньори,
„КАСКАДА“ ООД – бенефициент по проекта има удоволствието да Ви покани
на Първата пресконференция, която ще се проведе на
14.01.2019 г. от 14:00 в сградата на „Каскада“ ООД – с. Царацово, ул. „Извън регулация” 7, заседателна зала, в рамките на проект „УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ В КАСКАДА ООД”, съфинансиран по договор за безвъзмездна помощ BG16RFOP002-3.001-0259-С01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“.
По време на пресконференцията ще бъдат представени целите на проекта,
резултатите от изпълнението на проектните дейности по закупуване на
технологично оборудване чрез изпълнението на конкретни мерки за подобряване на енергийната ефективност в предприятието и въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт, разходите по проекта и размерът на безвъзмездната помощ.
Участници в пресконференцията:
    •  Радостина Николова, Управител на „Каскада“ ООД и Ръководител проект
    • Екипът по управление на проекта

Ще Ви очакваме!


ЗА КОНТАКТ И ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА ПРИСЪСТВИЕ:
Радостина Николова – Управител на „Каскада“ ООД
ул. „Извън регулация“ № 7,
с. Царацово, България
Tel.: + 359 32 634 851, Fax: + 359 32 634 897
E-mail: nikolova@kaskada-bg.com
Web: www.kaskada-bg.com

Прикачен файл покана

___________________________________________

НОВИНА: Процедура за избор на доставчици по проект „ДОСТАВКА НА ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ”

Във връзка с проект „УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ В КАСКАДА ООД”, изпълняван по ДБФП № BG16RFOP002-3.001-0259-C01/18.08.2017 г., по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., бенефициентът КАСКАДА ООД открива Процедура за избор на изпълнител с предмет: „ДОСТАВКА НА ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ”.

Дата на публикуване на настоящата покана: 14.08.2018 г.
Срок за подаване на оферти: 22.08.2018 г. (Ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата)
Тръжна документация

___________________________________________

НОВИНА: Прекратяване на процедурата за избор на изпълнител с предмет „ДОСТАВКА НА ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ”

На основание чл. 9, ал. 1, т. 3 от Постановление №160/01.07.2016 г. на Министерския съвет прекратявам  процедура „ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА“ за избор на  изпълнител с предмет: „ДОСТАВКА НА ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ”.

Мотиви по чл. 9, ал. 1, т. 3:

Избраният изпълнител ТУРБОТРАКС БЪЛГАРИЯ ООД не предостави всички необходими документи, удостоверяващи декларираните обстоятелства съобразно чл. 11, ал. 1, на ПМС № 160 от 1 юли 2016 г. и чл. 53 ал. 2 на ЗУСЕСИФ в посочения в поканата за сключване на договор срок и последващите предоставени удължавания.

От ТУРБОТРАКС БЪЛГАРИЯ ООД бяха изпратени пояснителни писма с молба за увеличаване срока за предоставяне на документите. До момента в КАСКАДА ООД няма получено Свидетелствo за съдимост или еквивалентен документ на г-н Ваутерс, с белгийско гражданство.

Поради тази причина и на основание чл. 9, ал. 1, т. 3 от Постановление №160/01.07.2016 г., КАСКАДА ООД  взима настоящото решение за прекратяване на проведената процедура за избор на изпълнител с предмет „ДОСТАВКА НА ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ”.

Решение за прекратяване

___________________________________________

НОВИНА: Процедура за избор на доставчици по проект „ДОСТАВКА НА ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ”

Във връзка с проект „УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ В КАСКАДА ООД”, изпълняван по ДБФП № BG16RFOP002-3.001-0259-C01/18.08.2017 г., по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., бенефициентът КАСКАДА ООД открива Процедура за избор на изпълнител с предмет: „ДОСТАВКА НА ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ”.

Дата на публикуване на настоящата покана: 26.02.2018 г.
Срок за подаване на оферти: 06.03.2018 г. (Ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата)
Тръжна документация


___________________________________________

ПОКАНА
за участие в информационно събитие по проект „УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ В КАСКАДА ООД”


Уважаеми журналисти, приятели и партньори,
КАСКАДА ООД има удоволствието да Ви покани на информационно събитие, което ще се проведе на 12 януари 2018 г., петък, от 13:00 часа в сградата на КАСКАДА ООД - с. Царацово, ул. "Извън регулация" 7, заседателна зала.
Събитието се провежда в рамките на проект „УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ В КАСКАДА ООД”, съфинансиран по договор за безвъзмездна помощ BG16RFOP002-3.001-0259-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“.

Прочетете повече в официалната ни покана, като моля да потвърдите участието си.
ЗА КОНТАКТ И ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА ПРИСЪСТВИЕ:
Радостина Николова - Управител на "Каскада" ООД
ул. "Извън регулация" № 7,
с. Царацово, България
Tel.: + 359 32 634 851, Fax: + 359 32 634 897
E-mail: nikolova@kaskada-bg.com
Web: www.kaskada-bg.com


​Благодарим Ви предварително!​

НОВИНА: Процедура за избор на доставчици по проект „УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ В КАСКАДА ООД”

Във връзка с проект „УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ В КАСКАДА ООД”, изпълняван по ДБФП № BG16RFOP002-3.001-0259-C01/18.08.2017 г., по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., бенефициентът КАСКАДА ООД открива Процедура за избор на изпълнител с предмет: "ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБОРУДВАНЕ".

Дата на публикуване на настоящата покана: 03.01.2018 г.
Срок за подаване на оферти: 11.01.2018 г., 23:59 ч.
Тръжна документация
03_ALL_publichna pokana_KASKADA.pdf
_______________

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ В КАСКАДА ООД”

ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020, ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия” ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО БЕНЕФИЦИЕНТ „КАСКАДА“ ООД

От 18.08.2017 г. „КАСКАДА“ ООД започна изпълнението на проект „УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ В КАСКАДА ООД” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-0259-C01 по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия”.

Проектът ще се осъществи в с. Царацово, област Пловдив, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Планираната продължителност е 18 месеца, а стойността на целия проект е в размер 2 486 500.00 лв., като безвъзмездната помощ е в размер на 1 500 000.00 лв., 60.33% от допустимите разходи по проекта.
Общата цел на проект „УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ В КАСКАДА ООД” е свързана с повишаване конкурентоспособността и постигане на устойчив растеж на КАСКАДА ООД чрез насърчаване изпълнението на конкретни мерки за подобряване на енергийната ефективност в предприятието и въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт. Поставените специфични цели при изпълнението на проекта са свързани с внедряването на съвременни технологии и ново оборудване за подобряване на енергийната ефективност и въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт в съответствие с международния стандарт ISO 50001 за системи за управление на енергията.

Всички доставки по проекта ще бъдат извършени съгласно принципа за добро стопанско управление, действащата нормативна рамка и изискванията на процедурата BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия” и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.