Политика по околната среда

Ръководството на КАСКАДА ООД осъзнава своята отговорност да развива не само успешен, но и социално отговорен бизнес с грижа за защита на околната среда и здравето и безопасността на хората. Стремежът на дружеството да опазва доверието на клиентите и всички заинтересовани страни се гради не само на високото качеството постигнато с влагането на подобрители, адитиви и иновация в областта на полимерите, но и на възприетата политика по управление на околната среда основаваща се на следните принципи:

    • Ефективно управление на аспектите на околната среда, свързани с дейността на фирмата с цел предотвратяване или намаляване на вредното им въздействие;
    • Стриктно спазване на приложимите законови и други изисквания, свързани с аспекти на околната среда;
    • Намаляване до минимум и по възможност предотвратяване на замърсяването на околната среда чрез приемане на контролни мерки, цели и програми като част от контекста на организацията;
    • Периодично отчитане на изпълнението на общите и конкретни цели по управление на околната среда и актуализирането им при необходимост;
    • Поддържане на процес на непрекъснати подобрения в работата и управлението на околната среда при ангажимент на целия персонал;
    • Стремеж към икономично потребление на природните ресурси;
    • Разделно събиране на производствени и битови отпадъци и предаването им за рециклиране;
    • Осигуряване на необходимото обучение и висок професионализъм, засилване на отговорността към опазване на околната среда;
    • Активно сътрудничество с контролните органи, местните власти, населението и всички заинтересовани страни при решаване на проблемите по опазване на околната среда.
Стремейки се да прилага така изброените основни принципи, ръководството на КАСКАДАООД се ангажира с:
    • Внедряването, поддържането и усъвършенстването на системата за управление на околната среда в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 14001:2015;
    • Планиране и предприемане на мерки за намаляване на риска от възникване на аварии, извънредни ситуации и екологични  замърсявания, както и предприемане на действия за ликвидиране на неблагоприятните последствия върху околната среда;
    • Запознаване на нашите клиенти, доставчици, обществени и правителствени организации и други заинтересовани лица с политиката ни за управление на околната среда.

Ръководството на КАСКАДА ООД призовава служителите си да прилагат принципите и изискванията, произтичащи от настоящата политика по околната среда. Спазването на тези принципи и личната отговорност на всеки.