Изпълнени/приключени проекти

[/userfiles/files/logo-proekt-tehnoplast.png]
ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ТЕХНО ПЛАСТ ПРОГРЕС”

ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020, ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.001: „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП” ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО БЕНЕФИЦИЕНТ „КАСКАДА“ ООД

От 09.02.2016 г. „Каскада“ ООД започна изпълнението на проект „ТЕХНО ПЛАСТ ПРОГРЕС” по Договор за безвъзмездна
финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-0886-С01 по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП”,
Приоритетна ос 2: Предприемачество и капацитет за растеж на МСП”, Инвестиционен приоритет 2.2: Капацитет
за растеж на МСП. Проектът се осъществи в с. Царацово, община Пловдив с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Изпълнението на проекта бе 13 месеца, а стойността на целия проект е в размер 1.666.500,00 лв., като безвъзмездната помощ е в размер на 999.900,00 лв., 60 % от допустимите разходи по проекта.

Общата цел на проект „ТЕХНО ПЛАСТ ПРОГРЕС” бе повишаване на капацитета за производство на полимери и засилване на експортния потенциал на предприятието „Каскада“ ООД чрез инвестиции в ново производствено оборудване. Специфичните цели на проекта бяха свързани с внедряването на съвременни технологии за увеличаване на автоматизацията и подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност чрез оптимизация на
влаганите в производството ресурси – полимерни суровини, електроенергия, производствено време.

По проекта бе закупен и внедрен шнеков екструдер, който имплементира най-новите достижения на техниката и
разполага със съответните технологии, с които се постига съвременно, конкурентно и екоцелесъобразно
производство.

Реализацията на проекта спомогна да се повиши капацитета за производство на полимери.

______________________

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФИНАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ТЕХНО ПЛАСТ ПРОГРЕС”

„Каскада“ ООД – бенефициент по проекта има удоволствието да Ви покани на финалната пресконференция, която ще се проведе на 9 февруари 2017 г. от 10.30 часа в сградата на „Каскада“ ООД – с. Царацово, ул. „Извън регулация” 7, в
рамките на проект „ТЕХНО ПЛАСТ ПРОГРЕС”, съфинансиран по договор за безвъзмездна помощ BG16RFOP002-2.001-0886-С01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на
производствения капацитет в МСП“.

По време на пресконференцията ще изпълнените дейностите по закупуване на технологично оборудване за подобряване на производствения капацитет на дружеството, разходите по проекта, целите и размерът на безвъзмездната помощ.

Участници в пресконференцията:

- Радостина Николова, Управител на „Каскада“ ООД и Ръководител проект
- Екипът по управление на проекта

______________________


СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ТЕХНО ПЛАСТ ПРОГРЕС”

ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020, ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.001: „Подобряване на производствения капацитет в МСП” ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО БЕНЕФИЦИЕНТ „КАСКАДА“ ООД

От 09.02.2016 г. „Каскада“ ООД започна изпълнението на проект „ТЕХНО ПЛАСТ ПРОГРЕС” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-0886-С01 по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП”, Приоритетна ос 2: Предприемачество и капацитет за растеж на МСП”, Инвестиционен приоритет 2.2: Капацитет за растеж на МСП. Проектът ще се осъществи в с. Царацово, община Пловдив с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Планираната продължителност е 12 месеца, а стойността на целия проект е в размер 1.666.500,00 лв., като безвъзмездната помощ е в размер на 999.900,00 лв., 60 % от допустимите разходи по проекта.
Общата цел на проект „ТЕХНО ПЛАСТ ПРОГРЕС” е повишаване на капацитета за производство на полимери и засилване на експортния потенциал на предприятието „Каскада“ ООД чрез инвестиции в ново производствено оборудване. Специфичните цели на проекта са свързани с внедряването на съвременни технологии за увеличаване на автоматизацията и подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност чрез оптимизация на влаганите в производството ресурси – полимерни суровини, електроенергия, производствено време.
Проектът ще се реализира чрез закупуването и внедряване в производството на шнеков екструдер за засилена дегазация, непрекъснат филтър и гранулиране на горещ материал, който имплементира най-новите достижения на техниката и разполага със съответните технологии за постигане на едно съвременно, конкурентно и екоцелесъобразно производство.
Реализацията на проекта пряко ще спомогне да се повиши капацитета за производство на полимери, където в момента се генерира забавяне на поръчките поради по-ниския технологичен капацитет и липсата на производствени мощности за определени операции.

_____________________
[/userfiles/files/proekt-bg05.png]

ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „ЗАЩИТЕНИ И ЗДРАВИ: ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ НА БЕЗОПАСЕН ТРУД В КАСКАДА ООД” в КАСКАДА ООД
ПРОЕКТЪТ БЕ РЕАЛИЗИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2007-2013, СХЕМА „БЕЗОПАСЕН ТРУД“ ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО БЕНЕФИЦИЕНТ „КАСКАДА“ ООД

На 01.07.2014 г. „Каскада“ ООД приключва изпълнението на проект „ЗАЩИТЕНИ И ЗДРАВИ: ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ НА БЕЗОПАСЕН ТРУД В „КАСКАДА“ ООД” по Договор № ESF-2303-06-11004 по схема „Безопасен труд“, приоритетна ос 2: “Повишаване на производителността и адаптивността на заетите“ с основна област на интервенция: 2.3. Подобряване условията на труд на работното място. Проектът се реализира успешно с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007- 2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проектът бе с продължителност 12 месеца с одобрена обща стойност в размер на 146 000,33 лв.

С изпълнението си проектът постигна заложените цели: 
чрез закупените висококачествени и технологично сигурни лични предпазни средства и специално работно облекло се повиши безопасността на работниците при извършване на трудова им дейност; 
закупената пожароизвестителна система допринесе за предотвратяване дела на трудовите злополуки в предприятието; 
в резултат на изготвения Общ анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност, се постигна усъвършенстване на
организацията на работния процес.

С реализирането на проекта предприятието подпомогна оптимизирането на работния процес, което допринесе пряко за повишаване производителността и ефективността на труда и конкурентоспособността му.

ЗА КОНТАКТ И ДОПЪЛНИТЕЛНО ИНФОРМАЦИЯ:

Радостина Николова – Управител
„Каскада“ ООД
ул. „Извън регулация“ № 7, с. Царацово, България
Tel.: + 359 32 634 851, Fax: + 359 32 634 897
E-mail: nikolova@kaskada-bg.com
Web: www.kaskada-bg.com