ОП 'ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ' 2014-2020

[/userfiles/files/logo-proekt-tehnoplast.png]
ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ТЕХНО ПЛАСТ ПРОГРЕС”

ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020, ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.001: „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП” ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО БЕНЕФИЦИЕНТ „КАСКАДА“ ООД

От 09.02.2016 г. „Каскада“ ООД започна изпълнението на проект „ТЕХНО ПЛАСТ ПРОГРЕС” по Договор за безвъзмездна
финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-0886-С01 по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП”,
Приоритетна ос 2: Предприемачество и капацитет за растеж на МСП”, Инвестиционен приоритет 2.2: Капацитет
за растеж на МСП. Проектът се осъществи в с. Царацово, община Пловдив с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Изпълнението на проекта бе 13 месеца, а стойността на целия проект е в размер 1.666.500,00 лв., като безвъзмездната помощ е в размер на 999.900,00 лв., 60 % от допустимите разходи по проекта.

Общата цел на проект „ТЕХНО ПЛАСТ ПРОГРЕС” бе повишаване на капацитета за производство на полимери и засилване на експортния потенциал на предприятието „Каскада“ ООД чрез инвестиции в ново производствено оборудване. Специфичните цели на проекта бяха свързани с внедряването на съвременни технологии за увеличаване на автоматизацията и подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност чрез оптимизация на
влаганите в производството ресурси – полимерни суровини, електроенергия, производствено време.

По проекта бе закупен и внедрен шнеков екструдер, който имплементира най-новите достижения на техниката и
разполага със съответните технологии, с които се постига съвременно, конкурентно и екоцелесъобразно
производство.

Реализацията на проекта спомогна да се повиши капацитета за производство на полимери.

_____________________

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФИНАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ТЕХНО ПЛАСТ ПРОГРЕС”

„Каскада“ ООД – бенефициент по проекта има удоволствието да Ви покани на финалната пресконференция, която ще се проведе на 9 февруари 2017 г. от 10.30 часа в сградата на „Каскада“ ООД – с. Царацово, ул. „Извън регулация” 7, в
рамките на проект „ТЕХНО ПЛАСТ ПРОГРЕС”, съфинансиран по договор за безвъзмездна помощ BG16RFOP002-2.001-0886-С01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на
производствения капацитет в МСП“.

По време на пресконференцията ще изпълнените дейностите по закупуване на технологично оборудване за подобряване на производствения капацитет на дружеството, разходите по проекта, целите и размерът на безвъзмездната помощ.

Участници в пресконференцията:

- Радостина Николова, Управител на „Каскада“ ООД и Ръководител проект
- Екипът по управление на проекта

______________________


СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ТЕХНО ПЛАСТ ПРОГРЕС”

ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020, ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.001: „Подобряване на производствения капацитет в МСП” ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО БЕНЕФИЦИЕНТ „КАСКАДА“ ООД

От 09.02.2016 г. „Каскада“ ООД започна изпълнението на проект „ТЕХНО ПЛАСТ ПРОГРЕС” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-0886-С01 по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП”, Приоритетна ос 2: Предприемачество и капацитет за растеж на МСП”, Инвестиционен приоритет 2.2: Капацитет за растеж на МСП. Проектът ще се осъществи в с. Царацово, община Пловдив с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Планираната продължителност е 12 месеца, а стойността на целия проект е в размер 1.666.500,00 лв., като безвъзмездната помощ е в размер на 999.900,00 лв., 60 % от допустимите разходи по проекта.
Общата цел на проект „ТЕХНО ПЛАСТ ПРОГРЕС” е повишаване на капацитета за производство на полимери и засилване на експортния потенциал на предприятието „Каскада“ ООД чрез инвестиции в ново производствено оборудване. Специфичните цели на проекта са свързани с внедряването на съвременни технологии за увеличаване на автоматизацията и подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност чрез оптимизация на влаганите в производството ресурси – полимерни суровини, електроенергия, производствено време.
Проектът ще се реализира чрез закупуването и внедряване в производството на шнеков екструдер за засилена дегазация, непрекъснат филтър и гранулиране на горещ материал, който имплементира най-новите достижения на техниката и разполага със съответните технологии за постигане на едно съвременно, конкурентно и екоцелесъобразно производство.
Реализацията на проекта пряко ще спомогне да се повиши капацитета за производство на полимери, където в момента се генерира забавяне на поръчките поради по-ниския технологичен капацитет и липсата на производствени мощности за определени операции.

Съобщения и тръжни процедури

ТЕХНО ПЛАСТ ПРОГРЕС

Новина:
Публична покана Във връзка с проект "ТЕХНО ПЛАСТ ПРОГРЕС", изпълняван по ДБФП №: BG16RFOP002-2.001-0886-C01, по процедура BG16RFOP002-2.001 "Подобряване на производствения капацитет в МСП" на ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, бенефициентът "Каскада" ООД открива Процедура за избор на изпълнител с предмет: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на производствено оборудване ­ шнеков екструдер, 1 брой".
Дата на публикуване на публичната покана 09.05.2016г.
Срок за подаване на оферти: 17.05.2016 г., 10.30 часа.
Документация


Новина:
Проведе се първата откриваща пресконференция.
Дата на публикуване 17.05.2016г.
Документация