ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” COVID-19

[/userfiles/files/eu-opic.png]

Дата: 19.02.2021 г - КАСКАДА ООД старитра изпълнение на проект за подкрепа на средните предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19


От 18.02.2021 г. КАСКАДА ООД започна изпълнението на проект „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.077-0337-C01 по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Проектът ще се осъществи в с. Царацово, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Планираната продължителност е 3 месеца, а стойността на целия проект е в размер 150 000.00 лв., като безвъзмездната помощ е в размер на 100% от допустимите разходи по проекта.

Общата цел на проекта е свързана с осигуряването на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 в КАСКАДА ООД.