ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2007-2013

[/userfiles/files/proekt-bg05.png]

ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „ЗАЩИТЕНИ И ЗДРАВИ: ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ НА БЕЗОПАСЕН ТРУД В КАСКАДА ООД” в КАСКАДА ООД
ПРОЕКТЪТ БЕ РЕАЛИЗИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2007-2013, СХЕМА „БЕЗОПАСЕН ТРУД“ ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО БЕНЕФИЦИЕНТ „КАСКАДА“ ООД

На 01.07.2014 г. „Каскада“ ООД приключва изпълнението на проект „ЗАЩИТЕНИ И ЗДРАВИ: ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ НА БЕЗОПАСЕН ТРУД В „КАСКАДА“ ООД” по Договор № ESF-2303-06-11004 по схема „Безопасен труд“, приоритетна ос 2: “Повишаване на производителността и адаптивността на заетите“ с основна област на интервенция: 2.3. Подобряване условията на труд на работното място. Проектът се реализира успешно с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007- 2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проектът бе с продължителност 12 месеца с одобрена обща стойност в размер на 146 000,33 лв.

С изпълнението си проектът постигна заложените цели: 
чрез закупените висококачествени и технологично сигурни лични предпазни средства и специално работно облекло се повиши безопасността на работниците при извършване на трудова им дейност; 
закупената пожароизвестителна система допринесе за предотвратяване дела на трудовите злополуки в предприятието; 
в резултат на изготвения Общ анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност, се постигна усъвършенстване на
организацията на работния процес.

С реализирането на проекта предприятието подпомогна оптимизирането на работния процес, което допринесе пряко за повишаване производителността и ефективността на труда и конкурентоспособността му.

ЗА КОНТАКТ И ДОПЪЛНИТЕЛНО ИНФОРМАЦИЯ:

Радостина Николова – Управител
„Каскада“ ООД
ул. „Извън регулация“ № 7, с. Царацово, България
Tel.: + 359 32 634 851, Fax: + 359 32 634 897
E-mail: nikolova@kaskada-bg.com
Web: www.kaskada-bg.com 

Съобщения и тръжни процедури

ПРОЕКТ BG051PO001-2303-06-11004 

Документи за информация и за кандидатстване можете да намерите ТУК – на официалния интернет адрес на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България www.eufunds.bg