Опазване на околната среда

Опазване на околната среда

Ръководството на КАСКАДА ООД осъзнава своята отговорност да развива не само успешен, но и социално отговорен бизнес с грижа за защита на околната среда и здравето и безопасността на хората. Стремежът на дружеството да опазва доверието на клиентите и всички заинтересовани страни се гради не само на високото качеството постигнато с влагането на подобрители, адитиви и иновация в областта на полимерите, но и на възприетата политика за управление на околната среда, която е:

- Мотивация на персонала, формиране на фирмена култура, обучение и квалификация, подобряване на условията за безопасна работа;
- Строго спазване на приложимите за нашето производство законови и нормативни изисквания по опазване на околната среда;
- Разработване, произвеждане и продажба на продукти, не оказващи отрицателно влияние върху околната среда, с възможност за последващо рециклиране;
- Намаляване количеството на отпадъците и на разходите за тяхното обезвреждане, както и предотвратяване на евентуални замърсявания;
- Непрекъснат стремеж към намаляване на енергийните разходи и използваните природни ресурси;
- Непрекъснатото подобряване на системата за управление на околната среда;
- С цел да запознаем заинтересованите лица и организации, ние публикуваме нашата политика по околната среда в интернет страницата на КАСКАДА ООД.

Внедряването, поддържането и усъвършенстването на системата за управление на околната среда в съответствие с изискванията на международния стандарт BS EN  ISO 14001  e основен елемент за реализирането на този стремеж.
Всеки работещ в или за фирмата, в границите на своята служебна компетентност, е задължен в този смисъл да отстранява непосредствено или да информира по съответния ред за всяко констатирано несъответствие с изискванията на системата за управление на околна среда.