Текущо изпълнявани проекти

[/userfiles/files/NextGenEU.png]

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Фирма „КАСКАДА“ ООД започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG-RRP-3.005 - Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз.

Номер на договора за финансиране: BG-RRP-3.005-4893-C01 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“.

Срок на изпълнение: 12 месеца

Място на изпълнение: с. Царацово, област Пловдив.

Обща цел: Ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП).

Обща стойност на разходите: 20 000.00 лв., от които 20 000.00 лв.
безвъзмездно финансиране.
[/userfiles/files/NextGenEU.png]

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


„КАСКАДА“ ООД започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз.

Номер на договора за безвъзмездна помощ: BG-RRP-3.004-1232-C01.
Срок на изпълнение: 12 месеца
Място на изпълнение: с. Царацово, област Пловдив.

Обща цел: Постигане на устойчив растеж и развитие на „КАСКАДА“ ООД, през средносрочния период 2024г. – 2026г., чрез разширяване на дейността и повишаване на производствения капацитет на предприятието.

Обща стойност на разходите: 1 484 875.92 лв., от които 699 970.51 лв. европейско и 0.00 лв. национално съфинансиране.[/userfiles/files/norway-program-partner.png]

Разработване на иновативен рециклиран полимер чрез въвеждане на иновативна автоматична система за пречистване на отпадни води


През май 2022 г. Каскада ООД стартира изпълнението на проект Разработване на иновативен рециклиран полимер чрез въвеждане на иновативна автоматична система за пречистване на отпадни води, подкрепен от безвъзмездна помощ от Норвегия чрез Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на Програмна област 01 – Бизнес развитие, иновации и МСП.

Планираната продължителност е 12 месеца, а стойността на целия проект е 558 150, 00 евро (безвъзмездна помощ 198 300 евро е 34,99 % от допустимата стойност на проекта).

Общата цел на проекта е да повиши конкурентоспособността на Каскада ООД под формата на растеж на оборота и нетната оперативна печалба и създаване на нови работни места чрез разработване на нов зелен продукт – рециклиран полипропилен от излезли от употреба биг беци, мрежи, сезал ивъжета, които може да се използва отново като суровина за производство на биг беци.

Новият продукт е екологичен, защото е проектиран с помощта на концепцията за затворен цикъл и ще намали значително пластмасовите отпадъци от промишлени опаковки (биг беци) и ще намали използването на първични полимерни суровини.